Wójta Radtkego 23 Gdynia ul. Wójta Radtkego 23
81-351 Gdynia
tel: 58 620 88 39
zlobekniezapominajka@wp.pl
Filia Pogórze Porębskiego 21 Gdyniaul. Porębskiego 21
81-185 Gdynia
tel: 58 622 23 76
zlobekpogorze@wp.pl
Filia Dąbrowa Porębskiego 21 Gdyniaul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
tel: 502 919 017
zlobekdabrowa@wp.pl
   
Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki,uczy się potępiać.
Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.
Jeśli dziecko jest zawstydzone, uczy się poczucia winy.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.
Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.
Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość.

Zasady rekrutacji

1.  Rekrutacja do żłobka odbywa się elektronicznie, raz w roku i zgodnie z poniższym harmonogramem:
 
 
L.P Opis zadania Termin
1 Złożenie elektronicznego formularza na stronie systemu rekrutacyjnego
Żłobka
17 kwietnia – 11 maja
2 Ogłoszenie listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych 15 maja
3 Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przyjęcia dziecka do placówki max. 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych
4 Ogłoszenie listy dzieci przyjętych do żłobka 15 czerwca
5 Podpisanie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi max. do 7 dni roboczych od ogłoszenia listy dzieci przyjętych
6 Rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc w placówce i braku kandydatów na liście rezerwowej 
2.  W rekrutacji mogą brać udział dzieci urodzone do 17 kwietnia w roku, w którym prowadzona jest rekrutacja. Do siedziby żłobka przyjęte zostaną dzieci,          które   ukończą 20 tydzień życia nie później niż 1 września w roku, w którym prowadzona jest rekrutacja. Do filii żłobka mogą zostać przyjęte dzieci, które ukończą 1 rok życia nie później niż 1 września w roku, w którym prowadzona jest rekrutacja.
 
3. W rekrutacji może uczestniczyć wyłącznie dziecko, które nie uczęszcza do żadnego ze żłobków gminnych lub nie korzysta z miejsca w żłobku niepublicznym, które jest finansowane ze środków Gminy Miasta Gdyni.
 
4. W przypadku, gdy terminy wskazane w harmonogramie przypadają na dni ustawowo wolne od pracy lub soboty, termin dokonania czynności upływa w następnym dniu roboczym przypadającym po dniu wyznaczonym na termin dokonania czynności.
 
5. Dzieci urodzone po 17 kwietnia mogą być przyjęte do żłobka w ramach rekrutacji uzupełniającej lub w ramach kolejnego naboru.
Strona rekrutacji :https://gdynia-zlobki.nullo.pl/

Zasady rekrutacji do Żłobka "Niezapominajka" w Gdyni określa statut żłobka 

 

 


Galeria