Wójta Radtkego 23 Gdynia ul. Wójta Radtkego 23
81-351 Gdynia
tel: 58 620 88 39
zlobekniezapominajka@wp.pl
Filia Pogórze Porębskiego 21 Gdyniaul. Porębskiego 21
81-185 Gdynia
tel: 58 622 23 76
zlobekpogorze@wp.pl
Filia Dąbrowa Porębskiego 21 Gdyniaul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
tel: 502 919 017
zlobekdabrowa@wp.pl
   
Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki,uczy się potępiać.
Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.
Jeśli dziecko jest zawstydzone, uczy się poczucia winy.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.
Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.
Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość.

Zasady rekrutacji

 

1.Informacje ogólne

 1. Rekrutacja do żłobka odbywa się elektronicznie, raz w roku i zgodnie z poniższym harmonogramem:

  Lp.

  Opis zadania

  Termin

  1.

  Złożenie elektronicznego formularza na stronie systemu rekrutacyjnego żłobka

  17 kwietnia – 11 maja

  2.

  Ogłoszenie listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych

  15 maja

  3.

  Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przyjęcia dziecka do placówki

  max. 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych

  4.

  Ogłoszenie listy dzieci przyjętych do żłobka

  15 czerwca

  5.

  Podpisanie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi

  max. do 7 dni roboczych od ogłoszenia listy dzieci przyjętych

  6.

  Rekrutacja uzupełniająca

  w przypadku wolnych miejsc w placówce i braku kandydatów na liście rezerwowej

 2. W rekrutacji mogą brać udział dzieci urodzone do 17 kwietnia w roku, w którym prowadzona jest rekrutacja. Do siedziby żłobka przyjęte zostaną dzieci, które ukończą 20 tydzień życia nie później niż 1 września w roku, w którym prowadzona jest rekrutacja. Do filii żłobka mogą zostać przyjęte dzieci, które ukończą 1 rok życia nie później niż 1 września w roku, w którym prowadzona jest rekrutacja.

 3. W rekrutacji może uczestniczyć wyłącznie dziecko, które nie uczęszcza do żadnego ze żłobków gminnych lub nie korzysta z miejsca w żłobku niepublicznym, które jest finansowane ze środków Gminy Miasta Gdyni.

 4. W przypadku, gdy terminy wskazane w harmonogramie przypadają na dni ustawowo wolne od pracy lub soboty, termin dokonania czynności upływa w następnym dniu roboczym przypadającym po dniu wyznaczonym na termin dokonania czynności.

 5. Dzieci urodzone po 17 kwietnia mogą być przyjęte do żłobka w ramach rekrutacji uzupełniającej lub w ramach kolejnego naboru.

                                                                                                                                  2 Złożenie elektronicznego wniosku

 1. Warunkiem zarejestrowania wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka jest zapoznanie się rodzica/opiekuna prawnego z zasadami rekrutacji dzieci do żłobka oraz ich akceptacja.

 2. W przypadku braku możliwości złożenia formularza elektronicznie przez rodziców lub opiekunów prawnych, pracownik placówki pierwszego wyboru dokonuje tego w ich obecności.

 3. Po upływie okresu na składanie formularza system zostaje zablokowany w celu dokonania kwalifikacji dziecka do poszczególnych placówek i grup.

 4. Dane podane w formularzu powinny być zgodne ze stanem faktycznym.

 5. Przy wypełnianiu formularza istnieje możliwość wskazania placówki pierwszego i drugiego wyboru z listy dostępnych lokalizacji.

 6. Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.

 7. Zatwierdzenie przez żłobek wniosku spełniającego warunki formalne przyjęcia do żłobka następuje w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia formularza, bez konieczności osobistego dostarczenia wniosku.

 8. Wszelkich zmian we wniosku w przypadku wystąpienia pomyłek przy rejestracji lub zmiany danych rejestracyjnych, dokonuje się na pisemny wniosek w placówce pierwszego wyboru.

                                                                                                                          3 Punktowy system przyjęć

1. Ocena wniosków zatwierdzonych zgodnie z § 2 ust. 8 jest dokonywana automatycznie przez elektroniczny system rekrutacyjny zgodnie z następującą punktacją za poszczególne kryteria:

    a.zatrudnienie, prowadzenie działalności gospodarczej, świadczenie usług na podstawie umowy cywilnoprawnej lub kontynuacja edukacji w systemie dziennym obojga rodziców/opiekunów prawnych – 20 punktów,

       b.wielodzietność rodziny (troje dzieci i więcej) – 10 punktów,

       c.drugie dziecko w placówce – 10 punktów,

      d.dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może
          zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 25 punktów,

      e.samotne wychowywanie dziecka (tj. wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem
         sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 5 punktów.

       2. Uwzględnione będą tylko kryteria wskazane przez rodziców w formularzu zgłoszenia.

                                                                                                                                4 Ogłoszenie listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych

 1. Listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych są wywieszane w placówkach zgodnie z wyborem wskazanym we wniosku. O wstępnym zakwalifikowaniu dziecka do żłobka rodzic/opiekun prawny jest informowany także poprzez elektroniczny system rekrutacyjny.

 2. Organizacja grup żłobkowych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących opiekę i edukację w żłobku oraz dzieci przyjętych w rekrutacji, jak również możliwości organizacyjnych żłobka.

                                                                                                                               5 Weryfikacja złożonych dokumentów

 1. Z chwilą zakwalifikowania dziecka do żłobka rodzic/opiekun prawny otrzymuje informację, iż w ciągu 10 dni kalendarzowych zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby żłobka kompletu dokumentów potwierdzających osiągniętą punktację:

  Lp.

  Kryterium

  Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

  1.

  Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą.

  Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

  odpowiednio:

  • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu

  • zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej

  • zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w systemie dziennym

  • aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej

  2.

  Wielodzietność rodziny (troje dzieci i więcej)

  - akty urodzenia pozostałych dzieci do wglądu

  3.

  Drugie dziecko w placówce

  - oświadczenie rodzica

  4.

  Dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

  - kopia karty szczepień lub książeczki zdrowia dziecka do wglądu

  5.

  Samotne wychowywanie dziecka (tj. wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

  - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 2. Wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 1 należy przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania lub zameldowania w Gdyni, np. kartę mieszkańca, dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna, zaświadczenie potwierdzające meldunek stały lub czasowy dotyczące przynajmniej jednego z rodziców/prawnego opiekuna oraz dziecka, deklarację PIT za ostatni rok złożoną w jednym z gdyńskich urzędów skarbowych.

 3. Przyjęcie dzieci do żłobka odbywa się w oparciu o ocenę wniosków dokonywaną przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez dyrektora żłobka. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą trzej pracownicy merytoryczni żłobka, jej pracę organizuje i przewodniczy dyrektor żłobka. Komisja Kwalifikacyjna sporządza listę dzieci zakwalifikowanych do żłobka w ramach limitu miejsc oraz listę rezerwową dzieci oczekujących na przyjęcie.

 4. W sytuacji uzyskania w procesie rekrutacji przez większą liczbę dzieci takiej samej liczby punktów, pierwszeństwo przyjęcia mają najstarsze dzieci rekrutowane do danej grupy wiekowej.

                                                                                                                                   6 Ogłoszenie listy dzieci przyjętych do żłobka

 1. Po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do żłobka rodzic/opiekun prawny otrzymuje informację, iż w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia zobowiązany jest do podpisania umowy.

 2. Niedochowanie terminu wskazanego w ust. 1 skutkuje wykreśleniem dziecka z listy przyjętych dzieci do żłobka.

7 Listy rezerwowe

 1. Na liście rezerwowej zamieszcza się wnioskodawców, których wnioski osiągnęły kolejno najwyższą liczbę punktów w danej grupie wiekowej.

 2. Lista rezerwowa obowiązuje do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kolejnej rekrutacji, tj. do dnia 16 kwietnia następnego roku. Po tym terminie rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do ponownego złożenia formularza w systemie w ramach następnej rekrutacji.

 3. Karty dzieci z list rezerwowych oczekujących są automatycznie przenoszone na kolejną grupę, zgodnie z wiekiem kwalifikującym je do kolejnej grupy i uzyskaną punktacją.

 4. W okresie oczekiwania na przyjęcie dziecka z listy rezerwowej do żłobka rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do potwierdzania raz na 2 miesiące w systemie, chęci oczekiwania na miejsce w żłobku.

 5. Rodzic/opiekun prawny ma prawo wykreślić w każdej chwili swoje dziecko z listy rezerwowej. W tym celu należy skontaktować się z placówką pierwszego wyboru.

 6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor żłobka ma prawo naboru z pominięciem systemu elektronicznego. O każdym przypadku takiego naboru dyrektor żłobka zobowiązany jest powiadomić wiceprezydenta Gdyni odpowiedzialnego za funkcjonowanie żłobków w terminie 5 dni od daty podjęcia decyzji wskazując jej uzasadnienie.

                                                                                                                         8 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku wolnych miejsc i braku dzieci na liście rezerwowej do placówki dyrektor żłobka może przeprowadzić rekrutację uzupełniającą.

 2. W przypadku rekrutacji uzupełniającej, rodzic lub opiekun prawny nie ma możliwości wskazania placówki poza tą, która prowadzi dodatkowy nabór.

 3. Z systemu będą wykreślane dzieci, których rodzice nie przyjmą zaproponowanego miejsca.

 

Strona rekrutacji :https://gdynia-zlobki.nullo.pl/

Instrukcja do rekrutacji w żłobku  

 


Galeria